MEN CODE - KOD MODNEGO FACETA

Niezalogowany

Regulamin

Regulamin

Data publikacji: 2013-11-18

Regulamin serwisu mencode.pl

REGULAMIN

świadczenia usług w serwisie internetowym

MenCode.pl

 

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym MenCode.pl" (zwany dalej jako: „Regulamin") określa zasady funkcjonowania i użytkowania serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.mencode.pl (zwanego dalej jako: „Serwis") oraz reguluje zakres praw i obowiązków jego Użytkowników.

 

  1. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z serwisu www.mencode.pl tym samym przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, której treść dostępna jest również w Serwisie pod adresem: www.mencode.pl.

 

  1. Serwis www.mencode.pl jest internetowym portalem społecznościowym, skierowanym do grupy mężczyzn średnio- i dobrze zarabiających oraz kobiet, którym zależy na modnym wizerunku bliskiego im mężczyzny, który umożliwia Użytkownikom oraz Odwiedzającym przeglądanie i dopasowywanie poszczególnych elementów stroju, korzystając jednocześnie z bogatego asortymentu oferowanego przez producentów wielu renomowanych marek na rynku krajowym i zagranicznym w oparciu o doświadczenia stylistów i kreatorów mody lub własnej inwencji twórczej.

 

II.   DEFINICJE

 

1.     Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

 

a)   Konto - dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-meila oraz hasła), część serwisu www.mencode.pl, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację swoich danych osobowych, opisów, zdjęć i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu,

 

b)   Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji w serwisie www.mencode.pl,

 

c)   Grupa - zbiór Użytkowników, powiązanych ze sobą pod kątem podobnych zainteresowań, preferowanych typów odzieży, zbieżnych gustów,

 

d)   Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie www.mencode.pl, uiściła opłatę abonamentową oraz posiada aktywne Konto i korzysta na bieżąco z usług świadczonych w Serwisie,

 

e)   Odwiedzający - osoba fizyczna, która odwiedza bezpłatnie stronę internetową www.mencode.pl, korzysta z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Użytkownikami),

 

f)    Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna, która jest producentem lub dystrybutorem markowej odzieży, obuwia i akcesoriów (dodatków) dla mężczyzn, udostępniając Usługodawcy swój asortyment na podstawie odrębnej umowy,

 

g)   Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu.

 

h)   Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna, która zleca Usługodawcy zamieszczenie w serwisie www.mencode.pl reklamy własnego produktu lub usługi na podstawie odrębnych umów,

 

i)    Post - pisemne wyrażenie opinii na dowolny temat, zamieszczone w serwisie www.mencode.pl przez jego Użytkownika,

 

j)      Usługa - możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Odwiedzających, Kontrahentów oraz Reklamodawców pod adresem internetowym www.mencode.pl,

 

k)     Usługodawca - MenCode.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Abpa A. Baraniaka 88b, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324004, NIP 779-23-50-592, REGON 301042037,

 

l)      Ubierator - moduł wirtualnego, indywidualnego doradcy, który dobiera i zestawia - w oparciu o doświadczenia stylistów i kreatorów mocy - poszczególne elementy męskiego stroju, aby tworzyły ze sobą harmonijną, modną i gustownie dobraną całość,

 

m)   Garderoba - miejsce w zakładce Ubierator, w którym Użytkownik będzie mógł wybrać cztery kategorie garderoby:

a)     Elegant - ubrania w stylu formalnym, klasycznym, wyrafinowanym, ponadczasowe eleganckie kreacje do pracy, na spotkania oficjalne i półoficjalne.

b)    Casual - ubrania w stylu sportowej elegancji, codzienne swobodne, wygodne, kreacje w stylu eleganckiego luzu na niezobowiązujące spotkania, przyjęcia.

c)     Sporty - ubrania w stylu sportowym, swobodnym,

d)    Celebration - to ubrania na wyjątkowe i uroczyste okazje typu ślub, premiery, koncerty itd.

 

 

III.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

1.     Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu, jednak publikowane treści i dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy lub osób działających w jego imieniu.

 

2.     Z uwagi na specyfikę świadczonych usług w serwisie www.mencode.pl, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Odwiedzających lub Użytkowników, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w szczególności za decyzje Odwiedzających lub Użytkowników podjęte w oparciu o informacje publikowane na stronach serwisu www.mencode.pl.

 

3.     Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczony dostęp do Serwisu z powodu awarii systemów łączności telekomunikacyjnej oraz szkód przez te awarie wykonanych lub innych utrudnień niezależnych od Usługodawcy.

 

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników serwisu www.mencode.pl, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich.

 

5.     Użytkownikowi niedozwolone jest używanie wulgaryzmów lub zwrotów, mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, promowanie innych stron internetowych oraz umieszczanie materiałów pornograficznych lub nieetycznych w jakiejkolwiek formie na stronach serwisu www.mencode.pl.

 

6.     Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać polskiego prawa, nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu www.mencode.pl, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

 

IV.  KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1.     Korzystanie z serwisu www.mencode.pl przez Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający będzie miał dostęp do oferowanych usług, w szczególności osoby takie będą mogły:

a)      Korzystać z usług modułu Ubieratora,

b)      Korzystać z części portalowej, wszystkich podstron, Twój Stylista, Męska Rzecz, Okiem Kobiety, Męski Lans, Newsletter, Zobacz film, Karta MenCode, O nas,

c)      Otrzymywać informacji drogą elektroniczną o nowinkach i nowych produktach dostępnych w serwisie,

 

2.    Odwiedzający będą mieli stały i bezpłatny dostęp do artykułów, porad, zdjęć i filmów dotyczących trendów w modzie, jak również będą mogli skorzystać modułu Ubierator czy dowiedzieć się o korzyściach przysługujących Użytkownikom po dokonaniu rejestracji.

 

3.     Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem.

 

4.     Usługodawca Swiadczy usługi na rzecz użytkownika samodzielnie. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca każdorazowo poinformuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych osoby trzeciej.

 

5.     Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.mencode.pl Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych, ich aktualizacji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującym prawem - Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 

6.     Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik może podać następujące dane osobowe:

 

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login, hasło, dodatkowe dane o charakterze demograficznym, dane dotyczące wagi i wzrostu,dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku korzystania z usług płatnych

 

7.     Z momentem rejestracji, Użytkownik tworzy własny Login (nazwę) oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia tych danych przez ich nienależytym wykorzystaniem.

 

8.     Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie www.mencode.pl w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

 

9.     Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, do których stały dostęp w serwisie www.mencode.pl zapewnia Usługodawca.

 

10.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w serwisie www.mencode.pl, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji przez Użytkownika.

 

11.  Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego użytkownik przyszedł na strony www.mencode.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta, innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

 

12.  Użytkownik zgadza się na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.

 

13.  Usługodawca może zawiesić czasowo Konto Użytkownika, jeśli cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu www.mencode.pl lub Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

14.  Usługodawca może dokonać likwidacji Konta Użytkownika, jeśli przyczyny zawieszenia czasowego występują łącznie przez 30 dni lub Użytkownik skierował do Usługodawcy (na jego dane teleadresowe) wyraźne żądanie likwidacji Konta. Wskutek likwidacji Konta wszelkie dane osobowe zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowego zakresu usług w serwisie www.mencode.pl.

 

15.  O czasowym zawieszeniu Konta Użytkownika lub jego likwidacji Usługodawca powiadomi Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności za pomocą informacji wysłanej na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 

16.  Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie www.mencode.pl oświadcza, iż: osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w materiałach, w szczególności na zdjęciach lub filmach, których zgoda jest konieczna do publikacji materiału, wyraziły odpowiednią zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

 

17.  Ponadto Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie materiały i treści zawarte w prowadzonej przez siebie stronie profilowej.

 

18.  Użytkownik może być właścicielem tylko jednego konta profilowego.

 

19.  Ponadto Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

 

a)   Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploracji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości w lub w części, jakimkolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie

b)   Publiczne udostępnianie w taki sposób, bu każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym dowolnych-elektronicznych, cyfrowych itp. kanale komunikacji publicznej.

 

 

 

V.           ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

 

1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 

a) Przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

b) Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) Korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

d) Poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,

e) Nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

 

2. Użytkownik nie może:

a) Zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,

b) Rozpowszechniać w serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,

c) Dostarczać i rozpowszechniać w serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,

d) Korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,

e) Zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość,

f) Używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady etykiety.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

 

6. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet wskazanych utworów dostarczonych przez Użytkownika, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

 

7. Usługodawca może także korzystać z utworów, o których mowa w punkcie 6 w celu promocji i reklamy serwisu lub Usług, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań utworów.

 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią.

 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.

 

10. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informacjęo bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

 

VI. ZASADY PŁATNOŚCI

1.   Uiszczanie opłat za Kartę MenCode, wysyłanie wiadomości sms, mms, odbywa się w serwisie MenCode.pl za pośrednictwem serwisu płatności internetowych „Przelewy 24". Płatności można dokonać przelewem, kartą kredytową, a także za pomcą wiadomości SMS typu Premium Rate ( opcja dostępna tylko w Aplikacji) w odniesieniu do produktu za kwotę 9 PLN netto.

2.   Serwis „Przelewy 24" jest prowadzony przez podmiot niezależny od Usługodawcy, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www. Przelewy24.pl

 

 

VII. CELE SERWISU

 

a. Usługodawca umożliwia Odwiedzającym, a w szczególności Użytkownikom korzystanie z serwisu www.mencode.pl, poprzez świadczenie usług wirtualnego doradcy - Ubieratora, który ma ułatwić mężczyznom podjęcie decyzji dotyczących ich stroju, obuwia czy galanterii bez konieczności czasochłonnych wizyt w kilku salonach mody męskiej. Aktualne kolekcje renomowanych marek odzieżowych, obuwniczych czy niezbędne akcesoria męskiej odzieży (krawaty, spinki, zegarki, paski itp.) za pomocą serwisu www.mencode.pl są dostępne w jednym miejscu, które można szybko i modnie zestawić w harmonijną całość za pomocą doświadczonych stylistów i kreatorów mody.

 

b. Usługodawca umożliwia Kontrahentom rozpowszechnienie ich asortymentu produktów, które znajdą swoje idealne odzwierciedlenie za pomocą specjalistycznych technik fotograficznych i filmowych a następnie produkty te będą w serwisie www.mencode.pl. Innowacyjność Serwisu oraz dostępność szerokiej gamy produktów poszczególnych marek, zawierających podstawowe informacje oraz punkty sprzedaży, w których są one dostępne stanowi jednocześnie doskonałe narzędzie w realizacji polityki marketingowej Kontrahenta.

 

c. Usługodawca umożliwia Reklamodawcy umieszczenie na stronach serwisu www.mencode.pl swoich reklam związanych z jego charakterem i celem funkcjonowania, a znaczna popularność Serwisu zapewni ich skuteczny odbiór wśród potencjalnych adresatów.

 

 

VIII.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

a.   Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW (przeglądarek internetowych z włączona obsługa plików Cookies, Internet Explorer 5.5, Moziilla 2.0 lub innych nowszych wersji).

 

b.   Za pośrednictwem serwisu Użytkownicy www.mencode.pl mają możliwość prezentowania na stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do serwisu fotografiach.

 

c.   Korzystanie z usług jest bezpłatne.

 

d.   Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie zamieszczanych Materiałów Użytkownika na do celów komercyjnych przez m.in.:

 

                       i.       Dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treścią obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach serwisu

                      ii.       Dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści korespondencji przesyłanej w ramach usługi

                     iii.       Wszelkie działania wymienione w punkcie 4, będą podejmowane bez ingerencji w treść profili Użytkownik, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od treści.

 

e.   Za pomocą „Ubieratora 3D", czyli automatycznego wirtualnego stylisty, każdy Użytkownik będzie mógł wybrać kategorię ubrań (elegant, casual, sporty, celebration). Po wybraniu jednego z elementów stroju, czy dodatków z danej kategorii Ubierator automatycznie dopasuje kolorystycznie i stylowo następne części odzieży, obuwia i dodatków a Użytkownik będzie mógł wybrać z nich kolejne elementy, które po zakończeniu procesu utworzą harmonijną, modnie dobraną całość męskiego stroju. Oczywiście Usługodawca wprowadził również możliwość indywidualnego dobrania poszczególnych elementów stroju mężczyzny, z pominięciem propozycji doświadczonych stylistów i kreatorów mody, aby każdy Użytkownik mógł spróbować własnych sił w dobieraniu odpowiednich elementów i ocenić efekt końcowy bez narażania się na subtelną krytykę personelu stacjonarnych salonów mody. Wszystkie wybrane przez Użytkownika komplety garderoby, czy akcesoriów, będą zapisywane i archiwizowane na koncie Użytkownika. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość przesłania ich za pomocą maila, sms lub mms do dowolnie wybranej osoby.

     Warunki oraz cennik wysyłania sms i mms są określone każdorazowo na stronie www.mencode.pl.

 

f.    Męska Rzecz, Użytkownicy dowiedzą się, co jest w określonym sezonie najmodniejsze. Prezentowane będą najnowsze fotografie i filmy ze światowych pokazów mody, wraz z ich opisami i poradami praktycznymi. Serwis zawierać będzie informacje o nowinkach pojawiających się na świecie z każdej dziedziny życia.

 

g.   Okiem Kobiety, tutaj przez pryzmat Kobiet, opisany będzie mężczyzna na wielu płaszczyznach życia codziennego.

 

 

h.   Męski lans, Usługodawca umożliwia również wszystkim Użytkownikom dostęp do umieszczania własnych zdjęć, opiniowanie innych zdjęć w celu pokazania i poddania się ocenie we własnym stroju przez siebie dobranym.

 

i.     Porady Stylisty, Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi osobistego kreatora wizerunku, porad profesjonalnego stylisty. Warunki oraz cennik poszczególnych usług opisane są na stronie www.mencode.pl

 

j.     Trendy, tutaj zamieszczane będą informacje oraz filmy dotyczące panujących trendów w modzie.

 

 

 

k.     O nas, tutaj użytkownik dowie się informacji o serwisie www.mencode.pl.

 

m.   Karta MenCode, każdy, kto chce być posiadaczem karty MenCode, jest zobligowany do wykupienia rocznego abonamentu w wysokości 100 zł lub półrocznego o wartości 50 zł. Karta ta upoważnia go do zniżek (rabatów) w wybranych sklepach odzieżowych w wysokości podanych na stronie w zakładce Karta MenCode.

 

n.     Zobacz film - film intro o portalu mencode.

 

IX.   Reklamacje (tryb i sposób składania reklamacji):

 

                          i.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

                         ii.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mencode@mencode.pl lub listownie na adres:

MenCode.pl

ul. abpa A. Baraniaka 88B

61-131 Poznań

                        iii.    MenCode.pl rozpaczy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

                        iv.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

                         v.    MenCode.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka na przeszkody, których przyczyny nie są zależne od Men Code.pl.

 

 

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a.     Regulamin obowiązuje do chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie www.mencode.pl.

 

b.    Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyny. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.mencode.pl.

 

c.     Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu www.mencode.pl informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

d.    Zmiany będą udostępniane Użytkownikom serwisu pod adresem: http://mencode.pl/regulamin

 

e.     Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu.

wiesz jak Men Code Club
partnerzy